આત્મ વિશ્વાસ.

આત્મવિશ્વાસ એ કુંજી છે જે માનવીના જીવન માં કમાયેલી સૌથી કિંમતી વસ્તુ છે. કારણકે તેના થી માનવી ધારે તે કરી શકે છે. આત્મવિશ્વાસ જ એક એવું પરિબળ છે જેના થકી માનવી સફળતા સુધી પહોંચી શકે છે.

આત્મવિશ્વાસ એટલે પોતાના પર વિશ્વાસ, પોતાના કરેલા કર્યો પર વિશ્વાસ. જે વ્યક્તિને પોતાના પર વિશ્વાસ ન હોઈ તેના પર દુનિયા કઈ રીતે વિશ્વાસ કરી શકે?

જે માનવીનો આત્મવિશ્વાસ ડગુમગુ હોઈ છે તે પોતાના જીવનમાં સફળ થવા માટે બીજા લોકોના સહારાની રાહ જોઇ બેસે છે.

પોતાના આત્મવિશ્વાસને કોઈ પણ સંજોગોમાં ગુમાવવો ન જોઈએ કારણકે એ એકજ પ્રેરણા નો સ્ત્રોત છે જેના થકી માનવી ગમે તેવી વિકટ પરિસ્થિતિ માંથી પણ બહાર આવી શકે છે.

~ઉમેશકુમાર તરસરીયા
info@umeshkumar.org

સમય થી શીખ…

છેલ્લા થોડા સમય થી સમય વિશે ખૂબ જ અધ્યયન ચાલી રહ્યું છે. અત્યાર સુધી સમય વિશે આપણે કેટલું જાણીએ છીએ તેમ છતાં હજુ પણ કંઈક બાકી છે જાણવાનું એવું લાગી રહ્યું છે.

આ દુનિયા લાખો અને કરોડો વર્ષો થી ચાલતી આવી છે. અને કદાચ આ સમયની પ્રગતિ એના થી પહેલા થી ચાલતી આવતી હશે. આવા લાખો અને કરોડો વર્ષો સામે આપણું જીવન કેટલું ? 60 વર્ષ, 70 વર્ષ કે વધી ને 100 વર્ષ કે જે સમય સામે કંઈજ નથી. અને આજ સુધી કેટકેટલીય મોટી ઘટનાઓ બની હશે જેમકે કુદરતી કે અન્ય કોઈ માનવસર્જિત આપદાઓ. તો આ દરેક સમસ્યાઓ સામે આપણી સમસ્યા કેવડી?

Read More “સમય થી શીખ…”

Be a child….


Wants to be happy??? – Awake a child within you…
-Umeshkumar Tarsariya

Have you ever seen playing a small child? Obviously we’ve all seen it. What is the reason that the mind becomes blossoming when you are watching your child playing?

One of the characteristics of a child is that it is always an introvert. He is always busy with his own happiness. A child is unaware of the situation around him, he is playing in his own world. Children are to be the closest of nature. And we all have love for natural things. From the study of children, we can understand the basic nature of humans because a child has a lack of artificial human nature.

History is a witness that when human beings perform an act against nature, then they have to face the destruction of nature. In today’s world human beings become extrovert in search of greater happiness on the day-to-day basis, which is contrary to nature. As human beings become extrovert, happiness will go away and the same will increase the thirst for happiness.

Friends, today when I study the routine of an ordinary person, I came to know that today “everybody is compromising their happiness in fulfilling their family duty.” But is that right? As our age grows, we are becoming more and more extrovert. When we look at an inward child with a convex nature, the child’s element inside us inspires us to become a child.

I do not want to say that we should forget the duties in our lives and be free only in our own fun. I believe that everyone should continue to develop their family duties as well as childhood.

-:Gujarati Blog:-

તમે ક્યારેય નાના બાળકને રમતા જોયું છે? સ્વાભાવિક છે આપણે દરેકે જોયું જ છે. જયારે અપને બાળકને રમતા નીહાળીયે છીએ ત્યારે મન પ્રફુલિત થઈ જતું હોઈ છે તેનું કારણ શું?

બાળકની એક ખાસિયત છે તે હંમેશા અંતર્મુખ હોતું હોઈ છે. તે હંમેશા પોતાની ખુશીમાં જ વ્યસ્ત રહેતું હોઈ છે.એક બાળક પોતાની આજુ બાજુ ની પરિસ્થિતિ થી અણજાણ, પોતાની દુનિયામાં રમતું હોઈ છે. એક બાળક કુદરતની સૌથી નજીક હોઈ છે. અને આપણે સૌને કુદરતી વસ્તુ પ્રત્યરે અનેરો પ્રેમ હોઈ જ છે. બાળકોના અધ્યયન થી આપણે માનવીની મૂળ પ્રકૃતિ ની સમજ મેળવી શકીયે છીએ કારણકે એક બાળક પાસે માનવનિર્મિત સ્વભાવ ની ઉણપ હોઈ છે.

ઇતિહાસ ગવાહ છે કે જયારે મનુષ્ય પ્રકૃતિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કરે છે ત્યારે ત્યારે તેને પ્રકૃતિના વિનાશનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આજના સમયમાં મનુષ્ય દિવસેને દિવસે વધુ ને વધુ સુખ ની શોધમાં બહિર્મુખ થતો જાય છે કે જે પ્રકૃતિની વિરુદ્ધ છે. જેટલો મનુષ્ય બહિર્મુખ થતો જશે તેટલો જ સુખ થી દૂર થતો જશે. અને તેટલી જ સુખની તરસ વધતી જશે.

મિત્રો, આજે જયારે હું એક સામાન્ય વ્યક્તિની દિનચર્યા નું અધ્યયન કરું ત્યારે તારણ જાણું છું કે “આજે દરેક વ્યક્તિ પોતાની કુટુમ્બીક ફરજ નિભાવવા પોતાની ખુશીઓની સાથે સમાધાન કરી લેતા હોઈ છે.” પરંતુ શું તે યોગ્ય છે? આપણી ઉંમર જેમ જેમ વધતી જાય છે તેમ તેમ આપણે વધુ ને વધુ બહિર્મુખ થતા જતા હોઈએ છીએ. બહિર્મુખ વાળા સ્વભાવથી જયારે આપણે કોઈ અંતર્મુખી બાળકને જોઈએ છીએ ત્યારે આપણી અંદર રહેલું એ બાળકનું તત્વ આપણને સૌને બાળક બનવા પ્રેરિત કરે છે.

મારુ એવું કહેવું નથી કે આપણે આપણા જીવનમાં ફરજોને ભૂલીને પોતાની મસ્તીમાં જ મુસ્ત રહેવું જોઈએ. મારુ એવું માનવું છે કે દરેક વ્યક્તિએ પોતાની પારિવારિક ફરજો નિવભાવતાની સાથે સાથે બાળક પણ બનતા રહેવું જોઈએ.

A Pure and Holy Gift – Bhagwat Gita.

What can be a pure and holy gift in marriage?

5/2/2018 It was my wedding day and my wedding reception was on 7/2/2018.

Just like everyone receives a reception gifts, I get greetings, gift, etc.

There is one of the most concentrated events in all things – that is a Bhagavat Gita, I received as a Gift.

Actually, Since last few years it was my wish to buy Bhagwat Gita. And I got it as a Gift.

Bhagavat Gita is a scripture that can not be measured with physical values. It should be remains as a free god gift – That what i personally believes.

In today’s world, we all know that in the event of marriage, gifts like photo frames, decorations, show pieces are usually found. But my question is what does this gift actually we use? Many of my friends told me to give such a gift as gift to someone in the marriage. Their is no special use can be made with it.

Marriage it self is a sacraments. And I personally believes that “the gifts should be according to events”. A marriage gift should be full of sacraments. From which we can know the values of our lives and make use of this life meaningfully.

Any kind of sacraments takes thousands of years and millions of years to take form. And Bhagavat Gita is a scripture of those sacraments. This gift given to me from my mother-in-law and father-in-law – The best ever scripture which a parent can give specially to his son-in-law. I really appreciate it.

Bhagavat Gita, I often took it in my hand, but could not read due to laziness of reading. But now when this scripture has been received from the parent-in-law as a gift, it will must have to be read.

I plan to share my understanding by Bhagwat Gita on this blog.

I request you all, If really love to read my blog then do subscribe it though emails. You will get each post through emails.

Interview Preparation…

We have observed from childhood that our aspiration and desire frequently gets changes on different age. Like in childhood we want gain admission in the best school of the society. At age of maturity its gets changed, now we want to get admission in best collage of our nation, state or city. Once collage is about to gets complete, we want job in reputed companies with tagline like Multi-nation, Leading in country and so on.. than we looking for best life partner, shelter, family, society and lastly it’s gets end with the peaceful death.

You are on this page so let me assume probability that in 90% of case you may fall under age of 20-25 Right..! Might be possible that you are about to opt for your fist job interview. Here you will find the simple and effective tips which I had followed to cleared my first job interview. I hope this might be helpful to you.

So rather than writing too many tips, i will drag few simple tips by which you will be able crack interview in smoothest way.

Research work:

It is one of the stupidest decisions to go without weapons on the battlefield. By weapons I don’t mean you brings guns and bombs with you :P. It’s a sign language. Before interview we have to prepare our self enough to face any kind of damn situation. for that we have to work on following aspect.

Company Information:Visit company’s website, Product (B2B or B2C) & its Process, Presentation, S.B.U (Sub Business Unit), Social Corporate Responsibility, Total Number of employees & Its competitors. By gathering this information you will gets the insides about how company works? what are job opportunities are there? It will also going to help you to differentiate yourself from other.
Industry Information:SWOT analyses will help you to gets insides about entire industry. A company’s decisions are highly influence on the scenario of the industry. If you study this aspect than you will surely be able to give strategic answer to your interviewer.
Statistical data:Gather the statistical data and learn it by rote. While you face G.D. (Group Discussion) or P.I. (Personal Interview) apply this knowledge by your shrewdness. It will helps you to establish your strong foundation to be get scrutinize in job interview.

Strategy Formulation:

You might have seen ancient story of Ramayan and Mahabharat..!!.Warrior has taken attunement how to use different weapons but they were instructed to choose any one weapon in which they enkindle their expertise.

Here you have to analyze about your own self. You are about to compete with your own classmates. You might be aware about the different expertise of your friends and classmate. To beat the competition and stay ahead of the crowd you have to identify what are your strong points and once you identify it than try to enhance it.

For example, I had used my blogging & Digital marketing knowledge as a weapon. No one will find such combination:- blogger with MBA. The organization has identified multiple skills inside me and hence this helps me to get first job by first trail :).

Suggestion: Don’t share your strategy with others (If you have such expertise which required lots of time for others to grip over it then it’s okay to share.)

physical Apparel:

First Impression is the last impression, there will too many applications pending on the desk of interviewers, one single mistake will be prove to through out your application in the dustbin. By observing mistakes they will firstly think: “If he/she is not worried about their self to gain job then how will they take care our organization?”

There are two aspects which creates your first impression:

Your Outfit: Wear comfortable professional dresses, for that you will find numbers of examples just search in google with keyword “Job Interview Outfit”. Your apparel will surely gives you different kind of support to build confidence inside you.

Your Resume: Your Bio-data must be neat and clean, don’t add unnecessary or false information. It must be eye catchy and well formatted. Avoid spelling mistakes, you may take advice from your faculties for the same.

Preparation for Q&A:

Every interview will have one to one or panel interview round. Here you will be bombarded with numbers of questions.

Positive and Negative Factors of Organization:

As you have already studied lots of about the organization and industry so note down positive aspect and negative aspect of the firm. Predict the question that you are about to face and form answer in your mind before interview. The question will not be same as per your prediction but believe me it will help you to answer all the questions which will going to ask by interviewer.

Improvement Area and Opportunities for Organization:

You have studied strengths, weaknesses, opportunities & threats of the organization and its industry. Let me assume that you are ready with your strategies. So now it’s time to integrate both the thing together. Any firm will hire only and only when they find uniqueness inside you. Identify where the firm is lacking behind, and suggest them that you will going to help them to overcome on such area. Anyhow you have to communicate this thing in mind of your interview.

Preparation for Group Discussion:

Well this is all about luck by chance, here just you need to focus on not to speak anything illogical. One wrong input will create bad impression.

Keep in mind supporting good points & respect of other’s points are also going add value to your profile. One strong logical point can help you to crack your group discussion.

While participating in GD, you may find that someone try to stop you, but don’t hesitate to request them: “let me finish first” with courtesy. Believe me this will create good impression on interviewer.

Conclusion:

Without input expecting output is the biggest superstition, same way self-confidence is outcome of your input. Believe me if you have worked on above mentioned tips than you will never find your self confidenceless. Confidence is key of success.