સમય થી શીખ…

છેલ્લા થોડા સમય થી સમય વિશે ખૂબ જ અધ્યયન ચાલી રહ્યું છે. અત્યાર સુધી સમય વિશે આપણે કેટલું જાણીએ છીએ તેમ છતાં હજુ પણ કંઈક બાકી છે જાણવાનું એવું લાગી રહ્યું છે.

આ દુનિયા લાખો અને કરોડો વર્ષો થી ચાલતી આવી છે. અને કદાચ આ સમયની પ્રગતિ એના થી પહેલા થી ચાલતી આવતી હશે. આવા લાખો અને કરોડો વર્ષો સામે આપણું જીવન કેટલું ? 60 વર્ષ, 70 વર્ષ કે વધી ને 100 વર્ષ કે જે સમય સામે કંઈજ નથી. અને આજ સુધી કેટકેટલીય મોટી ઘટનાઓ બની હશે જેમકે કુદરતી કે અન્ય કોઈ માનવસર્જિત આપદાઓ. તો આ દરેક સમસ્યાઓ સામે આપણી સમસ્યા કેવડી?

Read More “સમય થી શીખ…”

Be a child….


Wants to be happy??? – Awake a child within you…
-Umeshkumar Tarsariya

Have you ever seen playing a small child? Obviously we’ve all seen it. What is the reason that the mind becomes blossoming when you are watching your child playing?

One of the characteristics of a child is that it is always an introvert. He is always busy with his own happiness. A child is unaware of the situation around him, he is playing in his own world. Children are to be the closest of nature. And we all have love for natural things. From the study of children, we can understand the basic nature of humans because a child has a lack of artificial human nature.

History is a witness that when human beings perform an act against nature, then they have to face the destruction of nature. In today’s world human beings become extrovert in search of greater happiness on the day-to-day basis, which is contrary to nature. As human beings become extrovert, happiness will go away and the same will increase the thirst for happiness.

Friends, today when I study the routine of an ordinary person, I came to know that today “everybody is compromising their happiness in fulfilling their family duty.” But is that right? As our age grows, we are becoming more and more extrovert. When we look at an inward child with a convex nature, the child’s element inside us inspires us to become a child.

I do not want to say that we should forget the duties in our lives and be free only in our own fun. I believe that everyone should continue to develop their family duties as well as childhood.

-:Gujarati Blog:-

તમે ક્યારેય નાના બાળકને રમતા જોયું છે? સ્વાભાવિક છે આપણે દરેકે જોયું જ છે. જયારે અપને બાળકને રમતા નીહાળીયે છીએ ત્યારે મન પ્રફુલિત થઈ જતું હોઈ છે તેનું કારણ શું?

બાળકની એક ખાસિયત છે તે હંમેશા અંતર્મુખ હોતું હોઈ છે. તે હંમેશા પોતાની ખુશીમાં જ વ્યસ્ત રહેતું હોઈ છે.એક બાળક પોતાની આજુ બાજુ ની પરિસ્થિતિ થી અણજાણ, પોતાની દુનિયામાં રમતું હોઈ છે. એક બાળક કુદરતની સૌથી નજીક હોઈ છે. અને આપણે સૌને કુદરતી વસ્તુ પ્રત્યરે અનેરો પ્રેમ હોઈ જ છે. બાળકોના અધ્યયન થી આપણે માનવીની મૂળ પ્રકૃતિ ની સમજ મેળવી શકીયે છીએ કારણકે એક બાળક પાસે માનવનિર્મિત સ્વભાવ ની ઉણપ હોઈ છે.

ઇતિહાસ ગવાહ છે કે જયારે મનુષ્ય પ્રકૃતિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કરે છે ત્યારે ત્યારે તેને પ્રકૃતિના વિનાશનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આજના સમયમાં મનુષ્ય દિવસેને દિવસે વધુ ને વધુ સુખ ની શોધમાં બહિર્મુખ થતો જાય છે કે જે પ્રકૃતિની વિરુદ્ધ છે. જેટલો મનુષ્ય બહિર્મુખ થતો જશે તેટલો જ સુખ થી દૂર થતો જશે. અને તેટલી જ સુખની તરસ વધતી જશે.

મિત્રો, આજે જયારે હું એક સામાન્ય વ્યક્તિની દિનચર્યા નું અધ્યયન કરું ત્યારે તારણ જાણું છું કે “આજે દરેક વ્યક્તિ પોતાની કુટુમ્બીક ફરજ નિભાવવા પોતાની ખુશીઓની સાથે સમાધાન કરી લેતા હોઈ છે.” પરંતુ શું તે યોગ્ય છે? આપણી ઉંમર જેમ જેમ વધતી જાય છે તેમ તેમ આપણે વધુ ને વધુ બહિર્મુખ થતા જતા હોઈએ છીએ. બહિર્મુખ વાળા સ્વભાવથી જયારે આપણે કોઈ અંતર્મુખી બાળકને જોઈએ છીએ ત્યારે આપણી અંદર રહેલું એ બાળકનું તત્વ આપણને સૌને બાળક બનવા પ્રેરિત કરે છે.

મારુ એવું કહેવું નથી કે આપણે આપણા જીવનમાં ફરજોને ભૂલીને પોતાની મસ્તીમાં જ મુસ્ત રહેવું જોઈએ. મારુ એવું માનવું છે કે દરેક વ્યક્તિએ પોતાની પારિવારિક ફરજો નિવભાવતાની સાથે સાથે બાળક પણ બનતા રહેવું જોઈએ.

A Pure and Holy Gift – Bhagwat Gita.

What can be a pure and holy gift in marriage?

5/2/2018 It was my wedding day and my wedding reception was on 7/2/2018.

Just like everyone receives a reception gifts, I get greetings, gift, etc.

There is one of the most concentrated events in all things – that is a Bhagavat Gita, I received as a Gift.

Actually, Since last few years it was my wish to buy Bhagwat Gita. And I got it as a Gift.

Bhagavat Gita is a scripture that can not be measured with physical values. It should be remains as a free god gift – That what i personally believes.

In today’s world, we all know that in the event of marriage, gifts like photo frames, decorations, show pieces are usually found. But my question is what does this gift actually we use? Many of my friends told me to give such a gift as gift to someone in the marriage. Their is no special use can be made with it.

Marriage it self is a sacraments. And I personally believes that “the gifts should be according to events”. A marriage gift should be full of sacraments. From which we can know the values of our lives and make use of this life meaningfully.

Any kind of sacraments takes thousands of years and millions of years to take form. And Bhagavat Gita is a scripture of those sacraments. This gift given to me from my mother-in-law and father-in-law – The best ever scripture which a parent can give specially to his son-in-law. I really appreciate it.

Bhagavat Gita, I often took it in my hand, but could not read due to laziness of reading. But now when this scripture has been received from the parent-in-law as a gift, it will must have to be read.

I plan to share my understanding by Bhagwat Gita on this blog.

I request you all, If really love to read my blog then do subscribe it though emails. You will get each post through emails.

Interview Preparation…

We have observed from childhood that our aspiration and desire frequently gets changes on different age. Like in childhood we want gain admission in the best school of the society. At age of maturity its gets changed, now we want to get admission in best collage of our nation, state or city. Once collage is about to gets complete, we want job in reputed companies with tagline like Multi-nation, Leading in country and so on.. than we looking for best life partner, shelter, family, society and lastly it’s gets end with the peaceful death.

You are on this page so let me assume probability that in 90% of case you may fall under age of 20-25 Right..! Might be possible that you are about to opt for your fist job interview. Here you will find the simple and effective tips which I had followed to cleared my first job interview. I hope this might be helpful to you.

So rather than writing too many tips, i will drag few simple tips by which you will be able crack interview in smoothest way.

Research work:

It is one of the stupidest decisions to go without weapons on the battlefield. By weapons I don’t mean you brings guns and bombs with you :P. It’s a sign language. Before interview we have to prepare our self enough to face any kind of damn situation. for that we have to work on following aspect.

Company Information:Visit company’s website, Product (B2B or B2C) & its Process, Presentation, S.B.U (Sub Business Unit), Social Corporate Responsibility, Total Number of employees & Its competitors. By gathering this information you will gets the insides about how company works? what are job opportunities are there? It will also going to help you to differentiate yourself from other.
Industry Information:SWOT analyses will help you to gets insides about entire industry. A company’s decisions are highly influence on the scenario of the industry. If you study this aspect than you will surely be able to give strategic answer to your interviewer.
Statistical data:Gather the statistical data and learn it by rote. While you face G.D. (Group Discussion) or P.I. (Personal Interview) apply this knowledge by your shrewdness. It will helps you to establish your strong foundation to be get scrutinize in job interview.

Strategy Formulation:

You might have seen ancient story of Ramayan and Mahabharat..!!.Warrior has taken attunement how to use different weapons but they were instructed to choose any one weapon in which they enkindle their expertise.

Here you have to analyze about your own self. You are about to compete with your own classmates. You might be aware about the different expertise of your friends and classmate. To beat the competition and stay ahead of the crowd you have to identify what are your strong points and once you identify it than try to enhance it.

For example, I had used my blogging & Digital marketing knowledge as a weapon. No one will find such combination:- blogger with MBA. The organization has identified multiple skills inside me and hence this helps me to get first job by first trail :).

Suggestion: Don’t share your strategy with others (If you have such expertise which required lots of time for others to grip over it then it’s okay to share.)

physical Apparel:

First Impression is the last impression, there will too many applications pending on the desk of interviewers, one single mistake will be prove to through out your application in the dustbin. By observing mistakes they will firstly think: “If he/she is not worried about their self to gain job then how will they take care our organization?”

There are two aspects which creates your first impression:

Your Outfit: Wear comfortable professional dresses, for that you will find numbers of examples just search in google with keyword “Job Interview Outfit”. Your apparel will surely gives you different kind of support to build confidence inside you.

Your Resume: Your Bio-data must be neat and clean, don’t add unnecessary or false information. It must be eye catchy and well formatted. Avoid spelling mistakes, you may take advice from your faculties for the same.

Preparation for Q&A:

Every interview will have one to one or panel interview round. Here you will be bombarded with numbers of questions.

Positive and Negative Factors of Organization:

As you have already studied lots of about the organization and industry so note down positive aspect and negative aspect of the firm. Predict the question that you are about to face and form answer in your mind before interview. The question will not be same as per your prediction but believe me it will help you to answer all the questions which will going to ask by interviewer.

Improvement Area and Opportunities for Organization:

You have studied strengths, weaknesses, opportunities & threats of the organization and its industry. Let me assume that you are ready with your strategies. So now it’s time to integrate both the thing together. Any firm will hire only and only when they find uniqueness inside you. Identify where the firm is lacking behind, and suggest them that you will going to help them to overcome on such area. Anyhow you have to communicate this thing in mind of your interview.

Preparation for Group Discussion:

Well this is all about luck by chance, here just you need to focus on not to speak anything illogical. One wrong input will create bad impression.

Keep in mind supporting good points & respect of other’s points are also going add value to your profile. One strong logical point can help you to crack your group discussion.

While participating in GD, you may find that someone try to stop you, but don’t hesitate to request them: “let me finish first” with courtesy. Believe me this will create good impression on interviewer.

Conclusion:

Without input expecting output is the biggest superstition, same way self-confidence is outcome of your input. Believe me if you have worked on above mentioned tips than you will never find your self confidenceless. Confidence is key of success.

Executive Assistant to Chairman – My First Job.

Anything which happens first time in our life, we remember it for life time. For example our first crush, first teacher, first girl friend, first friend, first job, first business and so on. This is memory treasure that we never want to forget. Here I would like to share one of the first time experiences about my first job interview in S.R.Luthra Institute of Management.

About S.R.Luthra Institute of Management:

SRLIM (Smt. Shardarani Rameshchander Luthra Institute of Management) is Manage by Sarvajanik Education Society (SES) trust which is established in 1912. SRLIM is affiliated to Gujarat Technological University, Ahmadabad.

On 7th July 2015, SRLIM proved to be a leading placement collage in Surat as far as Management studies concern. Leading Gujarati news paper has covers news about the placement report for 2015. Since last 3 year this collage has achieved more than 85% ratio in placement. Out of 168 students 155 got placement this year.

The interview:

On 4th Feb 2014, Mr. Nirav Mandir (HR office), Mr. Jatin Jolapara (Operations and Marketing), Mr. Ram Pavthawala (Finance and Accounts) and Mr. Vijay Gevariya (CA and Account Executive) of Shree Ramkrishna Export Pvt. Ltd. came for the pre-placement talk.

There were 111 students were there out of which 83 students were applied for Group Discussion and Personal Interview. Luckily I had cleared both the test. Ultimately there were 37 students were shortlisted for the finance, marketing and H.R. post. I was belonging to marketing post.

They need total 10 candidates for job. So again organization arranged Group Discussion at their empire on 8th Feb 2014. They gave us topic B2B & B2C to marketing students. 16 students were got selected, again luck accompany me I was one of them.

Again they called all 16 students on 11th Feb 2014 for panel personal interview at SRK Empire.

Question and Answer during Personal Interview.

Umesh, Tell Me About Your Self?

I am Umesh Tarsariya, belonging to Katargam. I had completed my schooling in Surat Education Society. After that I had completed my graduation in B.B.A stream from S.V.Patel Collage of Computer Science and Business Administration which is also located in Katargam. Currently I am pursuing Master degree of MBA with Marketing.A part from this, I am Author and Founder of tips via blogging. I have begin it in 2009 As a part of hobby. He also asked question

“What it tips via blogging is all about?”

I replied, It’s about blogging like how to create a blog, how to integrate social media with it, how to optimize is in search engine, how to add widget inside blog etc.

Tell Me About Your Family?

We are living in Katargam area. basically we are belonging to Prajapati cast and we are from Bhavnagar, but we migrated here in Surat since last 30-35 years. We are total 7 people in our family. Currently my father and my brother are two main source of income.

What Your Father and Brother Doing?

Both are belonging to diamond industry. My father working on the Russian butter machine in small factory near to my home and my brother working in Harikrina Export as XXX full diamond polisher.

Your Father & Brother working somewhere else than why you would like to join our company?

Before 30-35 year, We were living in Bhavnagar, Saurastra & we were a farmer. Just because of diamond we migrated to Surat. We were started diamond business & it was expanded to 20 polishing wheels but due to 2008 recession we were unable to survive. So, Due to diamond, We migrated from Bhavnagar to Surat. Think if diamond is not exist in that case I were somewhere working in a farm of Sauratra. Even i were not be able to get this higher education and not be seated in front of you.So, For me associating myself with diamonds matters a lot. Diamond is emotion for me not a firm.

Tell us About Your Internship Projects?

I had worked on live project “Building blog for offers4u” it is a unit of U&I Resource Pvt. Ltd. for this project they people has given be appreciation latter, I have bring it with me if you want to see it I can show you. We are also working on project “Creating Awareness About “AddShareSale.com ” Among Sellers & Suppliers Through “ Virtual Storefronts” at D&K Technologies Pvt. Ltd., Surat” We are also preparing Global Country Report (GCR) on Agriculture and Processed Food Industry of Morocco Country.

Are You Single?

I am engaged.

If You gets Select, Are You Ready to Shift to Mumbai?

Yes, I am 100% ready.

What if Your Partner will not Ready to Shift?

I had just a talk with her, She is also ready to co-operate with me.

What if she denied to move after marriage what then?

I replied, I have full faith on her, she will not to that. They replied “We also want that, but probability is there…” I again replied “Than it will become my personal problem and i have to deal with it personally.”

We already have marketing team, definite numbers of client base, how will you help us in our business?

I have seen your companies presentation, We are telling to world that our company is multinational, we have XYZ figure of turnover.Today world knows that 92% of diamonds polished in Surat. and most of diamonds industries are working is Katargam area. So world knows where the diamonds are gets polished right. So, I had searched in google with keyword “Buy diamonds from Surat”. I was surprised our website is not even on the 10th page. I know SEO, If we working on that aspect than surly we will be able to gain more clients. Have you seen our website, Any suggestions for that?Yes, I had studied it, It is lacking with a blog. Blog is very much useful for search engine optimization.

Define Marketing in Two Sentence ?

In my own terminology… First of all, Love your product and make others to love it.

Overall this interview was quite relaxing and interesting. Ultimately out of 87 students 10 students got placement in Shree Ramkrishna Export Pvt. Ltd. My luckiest wight shirt and black pent shows it’s magic and finally I got eligible for training. 🙂 It’s become the memorable thing to me as it was my first corporate interview.

Training:

SRK Export is one of the leading diamond polishing firm in India. As we were belonging to marketing stream, they have provided us training of grading diamonds for the 3 months in SRK Institute of Diamonds.

Become Executive Assistant to Chairman:

On 16th June 2014, I still recall that day. It was a day of monsoon. We were too much excited on that day as we were about to get a news for final and conformation about placement. We had three probability 1. Mumbai Office (Online Selling) 2. Jewel Goldi (Jewelry unit) & 3. Peacock technology ( IT firm).

So, I was got ready with my luckiest Wight shirt and Black pant. But Suddenly I met with an incident; My bike got slip in parking basement. My left hand were full of blood. As medical facility was available within promises so I got treatment inside firm. I got three stitches on palm of left hand. But it was very important day for me, I didn’t left organization.

Finally time came, Shreyans Dholakia (Owner/Director of IT and Marketing & PR at Shree Ramkrishna Export), son of Shri Govind Dholakia had called us in conference room. Shri Govindbhai Dholakia is a founder and chairman of SRK. I knew this family very well. Govind Dholakia is very prestigious name in the society.

It was my turn; Shreyansbhai called me inside conference room and offered me to become Executive Assistant of his father. My mind got completely blank at that time as the things happens to me that i never imagine. There was no probability to denied this job for me. I was E.A to chairman Shri Govind Dholakia.

I was there for a year and learned lot many lessons on this designation. If you really want to know it than you have to subscribe me through email, I will going to publish complete article for that soon.

Experience with Samarpan Meditation…

24th December 2006, it was the most memorable day for my life. On this day I found something that has changed my life completely. I know I can’t be able to present my complete experience in words but I will give my best to express it.

Invitation by Friend:

On 23rd of December, Saturday; I was met to my best friend Shani Divyesh. He invited me to join one spiritual event which he was attaining since last 3 days. He told me what that workshop is all about, what experience he felt there, he also stated that there were more than 1.5 lacks people participated. And then he mentioned his spiritual experience with me that he has seen the subtle body’s chakras in the gurudev’s body. It got clicked in my mind as at age of 15, I have taken the attunement of Reiki. Hence I knew how to clean aura & chakras. I had studied lots of about it since last one year. So mentally I got ready to attain that workshop. So we have decided to go together at Yogichowk, Varachha, Surat on sharp 6:00pm.

Day of Workshop:

24th December 2006, Due to some minor family conflicts my brother Rajesh and my cousin Jayesh also joined us. I still remember on road I have seen many hoardings of that workshop. We were about 0.5km away from the workshop ground, stage and projector screen were clearly visible. Workshop was about to start, One lady were sharing their spiritual experience in English. Finally we were on the entry get, on left side there was exhibition, on right side there were more than one sahitya kendra arraigned in panel.

Between workshop ground border and exhibition organizers have arranged drinking water facility. There are too many entry gates were there on left side they allow entry for females only and for right side it was for male. So we took entry from right side as per instruction by volunteer.

First time in the history I had seen that much crowd at age of 16 year. We were got place in front of projector screen. It was a day of Solar Plexus Chakra which is popularly known as a Nabhi Chakra or Manipur Chakra. H.H. Shivkrupanand Swamiji begins his lecture with the story of Ekalavya. At end of his lecture he explained the meaning of Guru Mantra.

The Experience:

After that we have started meditation, It’s begin with Guru Matra chanting which is completely open to share; you may find it on Samarpan Medtation’s official website.

When something happens with us that we never felt, our mind gets stuck. During Meditation, I felt stage of thoughtlessness along with this I also felt cool air blowing out like water waves from my both hands. In definition of Reiki we called it as positive vibrations. After completion of meditation, His holiness had mentioned the same thing.

This experience has given me a new vision to my life. This experience inspired me to see every aspect of life from the spiritual point of view.

Then after, I had attained all the days of the workshop. Entire workshop has proven to give me a new born. I was felt lightness on my body like air balloons. I were got free from the all the past worries (May be including past lives too).

Its about 9 years since I am part with Samarpan Meditation. I feel my self luckiest to be disciple of H.H. Shivkrupanad Swamiji. As per my own opinion this is the best meditation technique on our planet that connect everybody at human level.

A Teacher can change a lives.

Teacher is one the most important base for forming society. In our India, master and disciple tradition exist from the many centuries. Masters are playing very important role in life of their disciples. They are actually transit their saturate into their followers, they always search for right disciple who adopt their skills and expertise.

There is one saying in Gujarati…..

“Baare Buddhi, Sole Saan, Ane Vise Van- Aavya to Aavya Nahitar Gayaa…”

It means that at age of 12th child gets intelligence, at age of 16th they get knowledge of behavior and at age of 20th they get glow on face. If this things didn’t come in definite age than it will never unfold in entire life. 🙂 🙂 🙂

As we know that youth are the future assets of our society and hence we as family or society have to invest this assets in such a manner so as its gives the sizable amount of returns.

There are three major factors I have found that is influencing on their minds on children on the given age period…

  1. Family.
  2. Teachers.
  3. Friends Circle.

Out of these factors, Teachers are highly influencing factor. Students are like empty book, they can influence them to write anything into it.

Teacher is like a sun. It gives the same light to each and everybody without any biases. In my opinion, input of the teacher is highly effects on the society as they transit the cultural values to students. And culture is the base on which the entire society or nation exists.

Everyone are considering them self as a special one or they have special identity on this planet, and hence the first and foremost things required is recognize their values. If teachers motivates students to enhance their skills and expertise in the respective fields at schooling age than defiantly it will converts into the biggest contribution to the society. This efforts is like a small investment for the society which will gives the biggest amount of returns including interest :p.

I would like to share one of the most life changing memorable day that help me to build confidence inside me.

After completion of my schooling life, I had chosen B.B.A management stream. In this field I had face a completely a new group of classmates. No one knows each other, there are hardly few past classmates were there. Around 250-300 students were seated in a classroom for group discussion.

Suddenly, Pinal madam (Yes, I remember her name 🙂 ) pointing a guy in the left side corner of classroom. she said “Boy in a blue t-shirt come forward for Group Discussion”, OMG… It was me 😕 . I were got Feared o_O . But this one small event becomes the most memorable thinks for my entire life. She gives the topic “Arranged Marriage Vs Love Marriage”. I was on the side of arranged marriage. First time in the history I had spoken openly in front of such a crowd, it gives me too much motivation to push myself again and again in such situation. For the world it is normal thing might be for her also. But for me, it was the most memorable event.

I don’t know whether she know this or not, But her small efforts has changed my life. At presently, I am not hesitate to speak on the stage just because her. She fills confidence inside me that “everyone are the same, everyone has opportunity to grow them self.” I were like camphor, who was waiting for the touch of fire to lightening them self. For me without her small attempt it was not possible.