પોતાના પરિશ્રમ પર વિશ્વાસ….

જેને પોતાના પરિશ્રમ પર વિશ્વાસ હોઈને સાહેબ,…

તેવોને નસીબના ટેકાની રાહ નથી હોતી. ~umeshkumar.org

(Visited 26 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *