“સંબંધ” અને “સફળતા”

“સંબંધ” અને “સફળતા”
બંને એક બીજાના પૂરક છે.
હશેતો બંને સાથે હશે,
નહિ હોઈ તો બંને નહિ…

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *