સમય સમયની વાત છે…

સમય સમયની વાત છે,
કેટલીક તાજી તો કેટલીક જૂની યાદ છે.
કોઈ મળીને પણ અંજાન થઈ જાય,
તો કોઈ અંજાન બનીને પણ મળી જાય છે.
આ સમય સમય ની વાત છે.

(Visited 639 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *