મંચ એજ છે, કેવલ કિરદાર બદલાઈ છે

મંચ એજ છે, કેવલ કિરદાર બદલાઈ છે
જિંદગીના આ સફરમાં કેટકેટલાઈના સ્વભાવ બદલાઈ છે.
કથની અને કરણીમાં અંતર વાળા ઘણાઈ જોયા…
પણ જ્યારે આપણા બદલાઈ છે, ત્યારે જ એ સમજાઈ છે.

(Visited 23 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *