લિમિટ ક્રોસ…

સવાલ મર્યાદાનો છે..

કોઈ પણ લિમિટ ક્રોસ કરતા પહેલા 10 વાર વિચારવું…

કારણકે…

એક વાર લિમિટ ક્રોસ થઈ ગયા પછી વારંવાર તે થતા વધુ વાર નથી લાગતી…

(Visited 18 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *