લિમિટ ક્રોસ…

સવાલ મર્યાદાનો છે..

કોઈ પણ લિમિટ ક્રોસ કરતા પહેલા 10 વાર વિચારવું…

કારણકે…

એક વાર લિમિટ ક્રોસ થઈ ગયા પછી વારંવાર તે થતા વધુ વાર નથી લાગતી…

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *