કામ અને કૌશલ્ય…

જેટલું વધુ કામ કરીશું એટલું જ આપણું કૌશલ્ય વધશે…

આથી જો ક્યારેય જીવનમાં બીજાના ભાગનું કામ પણ નશીબમાં આવી જાય તો સહર્ષ અપનાવી આગળ વધવું જોઈએ….

(Visited 14 times, 1 visits today)

2 Comments

 1. Divya August 17, 2018 at 3:05 pm

  True

  Reply
  1. Umeshkumar Tarsariya - Site Author August 17, 2018 at 3:29 pm

   Thanks

   Reply

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *