એક વાક્ય…

ઘણીવાર જીવનમાં આખો પાઠ ન શીખવી શકે

તે

માત્ર એક વાક્ય શીખવી જતું હોય છે…

(Visited 52 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *