સ્વયં સાથે સંવાદ..

ક્યારેક સ્વયં સાથે પણ સંવાદ કરી લેવો જોઈએ…

શુ ખબર જે બહાર શોધીએ છીએ તેનો જવાબ ત્યાં થી મળી જાય….!!!

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *