“હું” કમ થાય તો જ દર્શન થાય …..

આપણે સામાન્ય વાતચીતમાં કહેતા હોઈએ છે કે “હુકમ” થાય તો દર્શન થાય. પણ ગંભીરતાથી વિચારી જુઓ

“હું” કમ થાય તો જ દર્શન થાય …..

(Visited 13 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *