“હું” કમ થાય તો જ દર્શન થાય …..

આપણે સામાન્ય વાતચીતમાં કહેતા હોઈએ છે કે “હુકમ” થાય તો દર્શન થાય. પણ ગંભીરતાથી વિચારી જુઓ

“હું” કમ થાય તો જ દર્શન થાય …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: