જીવનનો પાઠ…

શબ્દકોશમાં ઘણા શબ્દો મળે, પરંતુ જ્યારે જેતે શબ્દનો અનુભવ થાય ત્યારે તે શબ્દ હંમેશ માટે યાદ રહે છે.

તેવીજ રીતે, જીવનમાં ઘણા પાઠ ભણીએ, પરંતુ જે પાઠ અનુભવ થી શીખીએ તે જીવનભર યાદ રહે છે.

(Visited 17 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *