સમયનું માન…

માન હંમેશા સમયનું હોઈ છે, પરંતુ વ્યક્તિ પોતાનું સમજી બેસે છે.

(Visited 43 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *