મંજિલ પર પહોંચતા પહેલા…..

પાણી ભરતા પહેલા પાત્ર હોવું જરૂરી છે.

તેવીજ રીતે….

મંજિલ પર પહોંચતા પહેલા, ધ્યેય હોવો જરૂરી છે.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *