દરેક સમસ્યાનું સમાધાન આપણી પાસે હોઈ જ છે, જરૂર છે માત્ર પ્રયત્નની..

મારા જીવનમાં હું ક્યારેય કોઈ પાસે મદદની અપેક્ષા રાખતો નથી. થઈ શકે તેટલું જાતે જ જેતે સમસ્યાનું સમાધાન કાઢવાનો પ્રયત્ન કરતો રહું છું.

હું માનું છું કે આપણા જીવનમાં જેટલી પણ સમસ્યાઓ આવે છે આ દરેક સમસ્યાઓ આપણી કબીયાતને નિખારવા આવે છે. જ્યારે જેતે સમસ્યાનું નિવારણ આપણે બહાર થી શોધીએ છીએ તો તે અવસર આપણે ગુમાવી બેસીએ છીએ એટલું જ નહીં પરંતુ જેવોએ આપણને મદદ કરી છે તેવોના ઋણમાં પણ બંધાઈએ છીએ.

મારા જીવન નો સ્પષ્ટ અને તટસ્થ સિદ્ધાંત છે જ્યાં સુધી આપણા થી પ્રયત્ન થઈ શકે ત્યાં સુધી ધીર અને ગંભીરતા સાથે જેને સમસ્યાનું જાતે સમાધાન જાતે જ શોધવું. બીજા દ્વારા કરવામાં આવેલા પરોપકાર નો બદલો કેટલા વ્યાજ સાથે સુકાવવો પડે તે કહી સકાય નહીં.

આપણી ખામીઓ ક્યારેય બીજાને દેખાડવી જોઈએ નહીં, સમસ્યાનું સમાધાન બીજા પાસે કરાવવાથી આપણી ખામીઓ જેતે માણસ સ્પષ્ટ જોઈ લે છે અને તેનો ઉપયોગ અન્ય હેતુ માટે પણ થવાની શક્યતાઓ આપણે જન્મ આપીએ છીએ.

મેં ઘણા લોકોને જોયા છે પોતાની સમસ્યાઓ લઈને બીજાના જ ભરોસે બેસેલા રહે છે. પરંતુ તેવો ક્યારેય એ નથી વિચારતા કે જેતે વ્યક્તિ નહીં રહે ત્યારે તે કોની પાસે સમસ્યાનું સમાધાન લેવા જશે. તેના થી તો તે સારું છે કે આજે જ સમસ્યા રૂપી ખાડામાં થી બહાર નીકળવા જાતે જ એવા પ્રયત્ન કરો કે બીજી વાર ખાડામાં પડવું જ ન પડે.

જાતે સમાધાન શોધી એક બાજુ આપણે આપણી સમસ્યાઓ થી મુક્તિ તો પ્રાપ્ત કરીએ જ છીએ સાથે સાથે આત્મ વિશ્વાસ અને સમાધાન પણ પ્રાપ્ત થાય છે કે હું મારી સમસ્યાઓ એકલા હાથે હલ કરી શકું છું.

2 comments

  1. Very nice initiative Umeshbhai. Keep on posting such awesome posts. Your posts are really inspiring. Your posts would be friend, philosopher and guide for the person reading. Keep it up. God bless you.

      1. Nipamji, I really feel glad by reading such beautiful words. Actually it’s all about your possitive views towards the world.
        Thanks for spending your valuable time for reading my blog, hope to see you again..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: