માણસ પણ અજીબ છે..!

માણસ પણ અજીબ છે..!
સ્વાર્થનું શેર કરે..
ઈતર બધું ઇગ્નોર કરે.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *