કપૂર અને અગ્નિની વાત…

camphor workship fire

કપૂર પોતાની સાધના દ્વારા ગમે તેટલો કેમ નહી જ્વલંત સીલ બને, પણ બાહ્ય માધ્યમ રૂપી અગ્નિ પ્રાપ્ત નહી થાય ત્યાં સુધી તેની સાધના અધુરી છે…..

(Visited 8 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *