કોઈ પણ માણસ આપણી ભૂલ ત્યારે જ બતાવે, જ્યારે…

mistake to perfect
કોઈ પણ માણસ આપણી ભૂલ ત્યારે જ બતાવે,
જ્યારે એ આપણને પરફેક્ટ બનાવવા ઇચ્છતું હોઈ.

(Visited 27 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *