સફળ વ્યક્તિત્વ…!

સુખ અને દુઃખની વચ્ચે જે પોતાના લક્ષ્યાંકને ન ભૂલે તે એક સફળ વ્યક્તિત્વની નિશાની છે. ~ums

(Visited 80 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *