સત્યાગ્રહ સ્મારક, દાંડી – ગુજરાત.

મિત્રો, અહીં મેં કેટલાક ફોટોસ રાખ્યા છે. આ ફોટોસ સત્યાગ્રહ સ્મારક કે જે દાંડી, નવસારી, ગુજરાતમાં આવેલ છે ત્યાં ના છે.

(Visited 31 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *