કિંમત ન હોય, ત્યાં વહેંચાવું નહિ…

કિંમત ન હોય, ત્યાં વહેંચાવું નહિ. અને કદર ન હોય ત્યાં ઘસાવવું નહીં .

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *